कारखाना भ्रमण

loading the pvc flooring

पीवीसी फर्श लोड गर्दै

factory photo

कारखानाको फोटो

production line

उत्पादन लाइन

normal packing

सामान्य प्याकिंग

on 126 Guangzhou Fair

१२6 गुआzhou्झाउ मेलामा